JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Advokátní úschova

Advokát na žádost klienta převezme do advokátní úschovy finanční prostředky klienta.
Úschova je prováděna prostřednictvím úschovních účtů advokáta v České spořitelně.  Pro každou úschovu je použit samostatný účet.
Advokát je při této činnosti vázán povinnostmi vyplývajícími ze stavovských předpisů a ze zákona:

  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML Zákon“)
  • Usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 (dále jen „AML Usnesení“)
  • Usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 (dále jen „Usnesení o úschovách“)

Advokát je povinen zjistit totožnost stran,  které s ním uzavírají smlouvu o úschově, za tímto účelem je povinen si provést kopii osobních dokladů.

Advokát je také povinen zjistit původ finančních prostředků, které do úschovy přijímá a ověřit majitele účtu,  ze kterého mu finanční prostředky na účet úschov přicházejí a majitele účtu,  na který peněžní prostředky odesílá,  po splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úschově.

Advokát je povinen nahlásit přijetí peněžních prostředků na jeho účet úschov do elektronické knihy úschov, kterou vede ČAK.