JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Nemovitosti

  • sepis smluv kupních, darovacích, směnných, smluv zástavních smluv o zřízení služebností
  • komplexní zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
  • zastupování ve sporech mezi sousedy, umisťování plotů, rozhrad
  • konzultace ve věcech rozsahu služebností, věcných břemen, zřízení nezbytné cesty, přístupu k pozemku, vydržení vlastnictví
  • sepisování smluv o advokátní úschově finančních prostředků a listin
  • ověřování podpisů na listinách (nahrazení jejich úředního ověření advokátem)
  • řešení sporů z nesprávných zápisů v katastru nemovitostí