JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Rodinné právo

  • zastupování při rozvodu manželství
  • komplexní zastoupení, sepis smluv o manželském majetkovém právu
  • zastoupení ve věcech péče o nezletilé děti, výživné, styk rodičů a prarodičů s dětmi
  • zastupování ve sporech o výživné zletilých dětí
  • řešení sporů mezi rodiči a dětmi, o rodičovskou odpovědnost, schvalování právních jednání rodičů za nezletilé děti
  • zastupování ve sporech o určení otcovství
  • řešení vztahů mezi partnery
  • komplexní zastoupení v opatrovnických věcech – řízení o omezení svéprávnosti, sepisování návrhů, zastupování stálých opatrovníků, schvalování právních jednání nesvéprávných