JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Ověřování podpisů

Advokát je oprávněn na listinách, které sepíše sám, při své činnosti, tak i na listinách cizích nahradit úřední ověření podpisu, svým podpisem.

Tímto způsobem dojde k jednoznačnému ověření totožnosti podepisujícího.

Nahrazení úředního ověření v žádném případě neosvědčuje pravost či správnost listiny.

Tuto činnost provádí advokát osobně, nemůže jej nahradit jiný zaměstnanec kanceláře.

Po předchozí dohodě provede tuto činnost  advokát i v jiném místě než je sídlo jeho kanceláře.

Advokát není oprávněn ověřovat pravost kopií listin.